Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 23 Ιούνιος, 2023 - 12:15
Αριθμός Πρακτικού: 
23
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την 27 Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –   ΣΤ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023.

Θέμα 2 : Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων και για την προμήθεια ειδών κυλικείου, για την προσφορά τους σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 3 : Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη, έκδοση και υπογραφή της πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 1.588/12-10-2022 δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (Προσεισμικός Έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Θέμα 4 : Νομική υποστήριξη  Αντιδημάρχου του Δήμου Στυλίδας - ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής.

Θέμα 5 : Άσκηση αγωγής και υποβολή μήνυσης σε βάρος Θ. Τ. για καταστροφή περίφραξης  γηπέδου Γλύφας

Θέμα 6 : « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_23_2023.docx19.97 KB