Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 16 Μάιος, 2023 - 09:45
Αριθμός Πρακτικού: 
18
Είδος Επιτροπής: 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022,  το άρθρο 75 παράγραφος 6 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, την 16 Μαΐου 2023 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9:45 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων)  για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 2 : Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο3 (αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ».

 

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία η 17/05/2023 για το πρώτο θέμα και διότι πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες του διαγωνισμού για το δεύτερο θέμα.

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_18_2023.docx22.4 KB