Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 4η Πρόσκληση - 24/03/2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020 - 14:00
Αριθμός Πρακτικού: 
4
Είδος Επιτροπής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/α/11-03-2020), σας προσκαλώ σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 24η Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του  κορονοϊού COVID - 19

Θέμα 2 : Μετακίνηση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης Στυλίδας, μη αυτοτελές γραφείο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Λαμίας

Θέμα 3 : Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», ΄Αξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» - Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»,  με κωδικό ΟΠΣ 5002232.

Θέμα 4 : Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης  του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων»,  με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμων»

Θέμα 5 : Λήψη απόφασης περί αποδοχής ένταξης της πράξης και της χρηματοδότησης  του Δήμου Στυλίδας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΧ «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Α΄βαθμιας και Β΄βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 6 : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 8: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Έγκριση της σχετικής Τεχνικής Περιγραφής και δέσμευση για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Θέμα 7 : Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, της πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς με τίτλο «Διαχείριση Βιοαποβλήτων» και έγκριση των σχετικών μελετών

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης έγκρισης  διενέργειας της σύμβασης και τρόπου εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου»

Θέμα 9 : Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού στη ΔΕ Πελασγίας

Θέμα 10 : Δωρεά ενός απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Τήλου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou42020.pdf517.01 KB
randomness