Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 12η Πρόσκληση - 07/10/2020

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 7 Οκτώβριος, 2020 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
12
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη δια περιφοράς  συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. της 11/03/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), τις υπ’ αριθ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,   που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, την 7 Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 


Θέμα 1 : 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο ότι,  κατόπιν του αριθ. 52360/19-8-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να εγγραφεί στα έσοδα και έξοδα του Προϋπολογισμού του Δήμου ποσό για την κάλυψη  δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται στην καθαριότητα σχολικών μονάδων με σύμβαση ΙΔΟΧ ,  όπως αυτό  αποτυπώνεται στην 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού που αποτελεί και το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou122020.pdf510.46 KB
randomness