Βρίσκεστε εδώ

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών ατόμων για τον Παιδικό Σταθμό Στυλίδας

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
10/11/2014 έως 20/11/2014
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
15329
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευτέρα, 10 Νοέμβριος, 2014

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικάτριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» του ∆ήµου Στυλίδας που εδρεύει στη Στυλίδα, καισυγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµούατόµων (βλ συννημένο αρχείο), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)προσόντα (βλ. συννημένο αρχείο).