Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ [ΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρ, 14/01/2022 - 14:30

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ε.Π.Ζ Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, που θα γίνει διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021) ΚΥΑ,  την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/τ. Β.’/29.12.2021) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ.: 70/2021 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ. 24091/30-12-2021, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 19  Ιανουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 :  Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 2 : Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021). 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ