Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμ, 19/01/2023 - 13:30

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, την 23 Ιανουαρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Κατακύρωση  του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική Οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»

Θέμα 2 : Αποδοχή ένταξης της πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5155022  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Θέμα 3 : Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα 4 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου   «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα 5 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ»

Θέμα 6 : Ανασύσταση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ Φάση)»

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_3_2023.docx19.84 KB
randomness