Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΗ

Τετ, 02/02/2022 - 21:30

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/Β/29.12.2021) ΚΥΑ,  την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 4761/29.01.2022 (ΦΕΚ 290/τ. Β.’/29.01.2022) ΚΥΑ, καθώς και την υπ’ αριθμ.: 73/31-01-2022 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ. 1333 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 4 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα διότι  αφορά στον Προϋπολογισμό έτους 2022, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του Δήμου και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η ψήφισή του.


Θέμα 1 : Ανάκληση της αριθ. 12/2022 απόφασής μας και λήψη νέας για Σύνταξη και Εισήγηση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2022, λόγω αναγκαίων προσαρμογών του σχεδίου προϋπολογισμού, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Θέμα 2 : Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

randomness