Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ ΕΚΤΑΚΤΗ

Πέμ, 23/12/2021 - 14:45

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ο.Ε. Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/Β/17.12.2021) ΚΥΑ καθώς και την υπ’ αριθμ.: 69/22-12-2021 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ. 23660 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών την 24 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 8:45 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Τροποποίηση της 204/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 2 : Τροποποίηση της 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

randomness