Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων ) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας"

Πέμ, 29/04/2021 - 10:45

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων, του Πίνακα Αποδεκτών, για τη συμμετοχή στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθ. 32 του Ν.4412/2016 και με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016,  όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθ. 43, παρ.1 του Ν.4605/2019, για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος.

 

 Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  1.180.040,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

 

Το έργο χρηματοδοτείται  από τη ΣΑΕ 055, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της Χώρας»

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής με τους αναλυτικούς όρους και προϋποθέσεις καθορίζονται στη συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση του έργου, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 94/2021 (ΑΔΑ: ΩΑΛΔΩ1Ζ-ΕΗΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Στυλίδας.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 και του άρθρου 8 της αναλυτικής πρόσκλησης.

 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-05-2021 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10.00 π.μ.

 

Προβολή της παρούσας πρόσκλησης στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisi_me_ada_ps1f4o1z-dt8.pdf1.33 MB