Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Δευ, 20/09/2021 - 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

                                                                            ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

        Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα

με την υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/13-3-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 996 τ. Β΄) με θέμα «Έκτακτα μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο

της επικράτειας» την 20η Σεπτεμβρίου 2021  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο :  Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  13.503,92 € – Γ΄ Δόση  επιχορήγηση

                  ΥΠΕΣ  έτους 2021 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική

                  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας

                   για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

 

Θέμα 2ο  : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. αίτησης  6273/29-06-2021 του Δημητρίου Καβρέντζου

                  περί  ρύθμισης οφειλών και μείωσης 40% μισθώματος σχολικού  κυλικείου Γυμνασίου

                  Ραχών .

 

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. αίτησης  6274/29-06-2021 του Δημητρίου Καβρέντζου

                  περί πρόωρης λύσης σύμβασης μίσθωσης σχολικού κυλικείου Γυμνασίου Ραχών.

 

               Θέμα 4ο : Εξουσιοδότηση του νέου  Διευθυντή του Λυκείου Στυλίδας- για ανάληψη χρημάτων

                            από τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

               Θέμα 5ο : Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής

                            Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη

                            διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω  συστήματος του νέου διευθυντή

                            του Λυκείου Στυλίδας.

 

             Θέμα 6ο : Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες  προσφορές

                             για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Ραχών, συγκρότηση επιτροπής

                             διενέργειας  διαγωνισμού και  καθορισμός όρων διεξαγωγής αυτού.                                                                                        

 

                                                                                                  Η Πρόεδρος

                                                                                     

                                                                                                Στεργίου Βασιλική                                  

randomness