Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πέμ, 13/10/2022 - 10:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

        Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί  διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022)  την 17η Οκτωβρίου 2022  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο : Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας.

 

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρωτ. 9157/21-09-2022 και της υπ’ αρ. πρωτ. 9828/10-10-2022 αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου για παραχώρηση χώρου άθλησης κλειστού  γυμναστηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας.

            

                                                                                                  Η Πρόεδρος  

 

                                                                                              Στεργίου Βασιλική

randomness