Βρίσκεστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρ, 30/09/2022 - 14:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

        Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί  διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022)  την 4η Οκτωβρίου 2022  ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο :  Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  12.963,58 € – Γ΄ Δόση  επιχορήγηση  ΥΠΕΣ  έτους 2022, κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

 

Θέμα 2ο : Εισήγηση για προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας.

 

 Θέμα 3ο : Εξουσιοδότηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων από την Πρόεδρο της   Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης, για τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρωτ. 9157/21-09-2022 αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου για παραχώρηση χώρου άθλησης κλειστού  γυμναστηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας.

            

                                                                                                  Η Πρόεδρος  

                                                                                                  Στεργίου Βασιλική