Βρίσκεστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τετ, 17/08/2022 - 11:15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
 «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»

 

Η Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας».
CPV: 39293400-6, 43324000-0, 14212000-0, 43323000-3, 45520000-8, 44480000-8, 33100000-1.

Εκτιμώμενη αξία: 305.240,00 € προ Φ.Π.Α. (24%)

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές -Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης.
Χρηματοδότηση : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου (έξοδα) 61.7135.0002

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού  χλοοτάπητα εμβαδού  8.100 τ.μ., (110μ X 74μ), για γήπεδο ποδοσφαίρου  που βρίσκεται στη Στυλίδα, του Δήμου ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Η παρούσα προμήθεια επιπλέον αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αποστράγγισης, την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος άρδευσης και την προμήθεια και διάστρωση των αδρανών υλικών.       
Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)      
Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό : όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά         
Διάρκεια σύμβασης: Εκατόν εξήντα (160) ημέρες από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.             
Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού : 170424              
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15/9/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 π.μ.
Εγγύηση Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι έξι χιλιάδες εκατό τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (6.104,80€).

Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι για διάστημα τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 21/09/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).          

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon esidis.zip6.19 MB