Βρίσκεστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου»

Τετ, 17/08/2022 - 12:15

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου»

2ου υποέργου της πράξης

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Στυλίδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου»(CPV: 32580000- «Εξοπλισμός δικτύων δεδομένων», 35111400-9 – «Εξοπλισμός πυροπροστασίας», 3830000-8 «Όργανα μέτρησης», 38127000-1 – «Μετεωρολογικοί σταθμοί», 48420000 «Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκατάστασης και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού»), Κωδικός ΝUTS: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida, με προϋπολογισμό 234.668,00 €  (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 290.988,30€

Το παρόν έργο αφορά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού νεότερης τεχνολογίας για  τη βελτίωση της οργάνωσης  της Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Στυλίδας. Το έργο αφορά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς στο δάσος Λογγιτσίου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.stylida.gr)

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/09/2022, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  15:00    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους Τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (4.693,36 €) και ισχύ μέχρι την 12/10/2023.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 8 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0021846472), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΑΑ και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΣΕ08210014

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι σαράντα (40%) της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ 22075/28-06-2022 σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ./ ή ΕΦ.Δ. Π.Α.Α.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Στυλίδας.

Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. και έχει λάβει τον αριθμό προκήρυξης 2022/S 155-440306. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα:

-         Συλλογική Απόφαση Ένταξης ΣΑΕ 082/1

-         Ενάριθμος 2021ΣΕ08210014

-         Απόφαση έγκρισης του ΠΔΕ 2021 (υπ'αριθμ. 60741/01-06- 2021 με ΑΔΑ: 60Β146ΜΤΛΡ-9ΚΔ)

 

 

 

 

Αρ. πρωτ.: 8020, 17/08/2022

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Package icon esidis.zip3.4 MB
randomness