Βρίσκεστε εδώ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρ, 25/11/2022 - 12:00

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022, την 25 Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  »

Θέμα 2 : «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του Ν.4782/2021  προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 €»

Θέμα 3 : «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του Ν.4782/2021  προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €»

Θέμα 4 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.

Θέμα 5 : Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Στυλίδας στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1084/29-06-2022 ΑΔΑ (9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ) Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Θέμα 6 : «Έγκριση Απολογισμού και σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2021».

Θέμα 7 : Ανασύσταση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς, της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο omadiki_prosklisi_40_2022.docx22.45 KB
randomness