Βρίσκεστε εδώ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Παρ, 02/12/2022 - 17:15

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣ:

 

Μέλη Ε.Π.Ζ Δήμου Στυλίδας

 

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

 

                Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, που θα γίνει διά ζώσης, στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022), την 7 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Θέμα 2ο: «Σχετικά με αίτηση των κ. Γεωργία Γούλια, κ. Σπυρίδωνα Μεγαγιάννη και κυρ. Κωνσταντίνου Τσάκαλου για την υλοποίηση –σύνταξη πράξης αναλογισμού».

Θέμα 3ο: «Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας  βραχυχρόνιων αγορών Δήμου Στυλίδας»

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

randomness