Βρίσκεστε εδώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τρί, 21/02/2023 - 11:15

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες δεκαέξι (16) Δημοτικούς Συμβούλους και έντεκα (11) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία (10), κατά ψήφισε η αντιπολίτευση (6)

Θέμα 2 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2023. Ομόφωνα(16).

Θέμα 3 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5737/15-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010745692) σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων 2022 - 2023». Ομόφωνα(16).

Θέμα 4 : Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου  «Συντήρηση - Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας». Ομόφωνα(16).

Θέμα 5 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ». Ομόφωνα(16).

Θέμα 6 : Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών Δήμου Στυλίδας. Κατά πλειοψηφία (15), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 7 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης  για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), β)επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης  πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Ομόφωνα(16)

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης υδρονομέων. Ομόφωνα(16)

Θέμα 9 : Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027. Ομόφωνα(16)

Θέμα 10 : Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2022. Ομόφωνα(16)

Θέμα 11 : Έγκριση παρουσίας συνοδού για παράλληλη στήριξη παιδιού στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(16)

Θέμα 12 : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΄΄ΔΑΡΔΑΝΟΣ΄΄  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Κατά πλειοψηφία (15), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 13 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΧΛΑΔΙΟΥ. Ομόφωνα Αρνητικά(16).

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης κατέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Ενωμένη Ανατολική Φθιώτιδα» Δημήτριος Δοσόπουλος και Ειρήνη Ζαγαριώτου. 

randomness