Βρίσκεστε εδώ

Δικαιολογητικά για χορήγηση χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Πέμ, 05/04/2018 - 12:00 έως Παρ, 06/04/2018 - 11:45

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΥΑ υπ’ αριθμ.: 16228/ΦΕΚ τ. Β. 1723/18-05-2017, άρθρο 7 , Υγειονομική Διάταξη υπ’ αριθμ.: Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/ ΦΕΚ τ. Β./2161/23-06-2017, άρθρο 14, σελίδα 21773 και Νόμος υπ’ αριθμ.: 4442/ΦΕΚ τ. Α.’ 230/07-12-2016, άρθρο 28, παρ. 3 και άρθρο 29 ))

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ για τη χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτούνται τα παρακάτω:

    1. Ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί σε ειδικό πεδίο της γνωστοποίησης (ηλεκτρονική διεύθυνση: https:notifybusiness.gov.gr) τη χρήση μουσικής, με προσδιορισμό της μέγιστης Α - ηχοστάθμης, του χώρου κ.τ.λ. Εάν η γνωστοποίηση ή η μεταβολή αφορά μόνο στη μουσική, ο Δήμος κοινοποιεί τη γνωστοποίηση μόνο στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας και στην Ελληνική Αστυνομία.

   2. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και την φορά των ηχείων και τα χαρακτηριστικά αυτών.

    Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μέγιστη Α-ηχοστάθμη 80 db, δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας. Η τεχνική έκθεση θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010/1985, (ΦΕΚ 593/τ. Β.’/2-10-1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών εγκαταστάσεων.

   Οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Δ. Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη των επιχειρήσεων κατά την λειτουργία αυτών σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους

   3. Η άδεια της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 (Β΄ 15) περί παράτασης ωραρίου εξακολουθεί να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4442/2016. Για τη χορήγηση της άδειας παράτασης ωραρίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, χωρίς κανένα άλλο δικαιολογητικό.

   4. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται. Οι υποχρεώσεις ή άδειες του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης της χρήσης μουσικής ούτε της άδειας της προηγούμενης παραγράφου.

   5. Το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (τ.Α.’ 114), , περί δημοτικής ενημερότητας, ισχύει και για την χρήση μουσικής.

 

Περισσότερες πληροφορίες, στο Δήμο Στυλίδας, αρμόδιος υπάλληλος, Πανάγος Αθανάσιος, Τηλ.: (22383)50112, E-mail: a.panagos@stylida.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

randomness