Βρίσκεστε εδώ

Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος

Πέμ, 05/04/2018 - 11:45

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΑ υπ’ αριθμ.: 16228/ΦΕΚ τ. Β. 1723/18-05-2017 και Υγειονομική Διάταξη υπ’ αριθμ.: Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/ ΦΕΚ τ. Β./2161/23-06-2017)

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ για την γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτούνται τα παρακάτω:

1Ο ΣΤΑΔΙΟ (ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ)

1) Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει απευθείας αίτηση στην Υπηρεσία Δόμησης ή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με τα εξής δικαιολογητικά για τη βεβαίωση της χρήσης γης.

α) εάν είναι σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης – υπάρχει δηλαδή σχέδιο πόλης – για το υπό ίδρυση κατάστημα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό οικοδομικού τετραγώνου και το κτίσμα να έχει άδεια οικοδομής.

β) εάν είναι σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης σε τοπικές κοινότητες δηλαδή – χωρίς σχέδιο πόλης – για το υπό ίδρυση κατάστημα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία τοπογραφικό διάγραμμα με απόσπασμα της ευρύτερης περιοχής και σημειωμένη τη θέση της φερόμενης ιδιοκτησίας για την οποία ζητείται η βεβαίωση των χρήσεων γης (τουλάχιστον εις διπλούν) και φωτοαντίγραφο των στοιχείων νομιμότητας για τυχόν υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

2Ο ΣΤΑΔΙΟ  

1) Ο ενδιαφερόμενος μετά την χορήγηση της βεβαίωσης χρήσεων γης από την αρμόδια υπηρεσία (υπηρεσία δόμησης), συμπληρώνει το παράρτημα Α (έντυπο Αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως αυτή αναφέρεται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ.: (16228/ΦΕΚ τ. Β. 1723/18-05-2017) και ο Δήμος του χορηγεί βεβαίωση εγκατάστασης της συγκεκριμένης δραστηριότητας (Η βεβαίωση αυτή χορηγείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπηρεσία του Δήμου και έχει ισχύ πέντε (5) μηνών, εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ).

2) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οικήματος.

3) Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έναρξη εργασιών.

4) Ο ενδιαφερόμενος μέσω του λογιστή του ή του ιδίου, υποβάλλει στην ανωτέρω προθεσμία των πέντε μηνών από την χορήγηση της βεβαίωσης εγκατάστασης, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 και 4 (τήρηση αρχείου στην εγκατάσταση καταστήματος), της ανωτέρω ΚΥΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://notifybusiness.gov.gr, την γνωστοποίηση καταστήματος, (έντυπο, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β για την γνωστοποίηση καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος της ανωτέρω ΚΥΑ), με την προϋπόθεση να έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο στο Δήμο, να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο (άρθρο 285, Ν. 3463/2006) και να έχει την βεβαίωση των χρήσεων γης. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ μπορεί να υποβάλλει γνωστοποίηση καταστήματος  (παράγραφος 6 και 8, του άρθρου 3, της ΚΥΑ υπ’ αριθμ.: 16228/ΦΕΚ τ. Β. 1723/18-05-2017).

5) Ο Δήμος κοινοποιεί την γνωστοποίηση (Αποδεικτικό Υποβολής Γνωστοποίησης) στον ενδιαφερόμενο, εντός (5) εργάσιμων ημερών, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης, την Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την  

Ελληνική Αστυνομία. Η ανωτέρω γνωστοποίηση επέχει θέση άδειας καταστήματος.

6) Από το σύνολο των γνωστοποιήσεων που αποστέλλονται στις ανωτέρω υπηρεσίες, ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχθηκε τουλάχιστον το 30%, ανά εξάμηνο των δραστηριοτήτων που υποβάλλουν γνωστοποίηση ή μεταβολή σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ.: 16228/ΦΕΚ τ. Β. 1723/18-05-2017), παράγραφος 10, του άρθρου 3.

 

Περισσότερες πληροφορίες, στο Δήμο Στυλίδας, αρμόδιος υπάλληλος, Πανάγος Αθανάσιος, Τηλ.: (22383)50112, E-mail: a.panagos@stylida.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

randomness