Βρίσκεστε εδώ

Απόφαση Δημάρχου ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο

Τρί, 13/09/2016 - 00:00 έως 23:45

                                               Ο Δήμαρχος Στυλίδας

 

     Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87   

    Α΄)  όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).

2. Τις  διατάξεις του  άρθρου 75  του  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) καθώς  και αυτές  του

    άρθρου 94 του Ν.3852/2010.

3. Τις διατάξεις του  άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).

4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Στυλίδας  (ΦΕΚ 2732/2011 B΄).

5.Την  υπ’αριθμ. 116/09.09.2016  απόφαση  Δημάρχου  περί  ορισμού Αντιδημάρχου και

    μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

6. Την ανάγκη εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος

    του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

1. Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Κοντού Γεωργία του  Τηλέμαχου    

    Εντεταλμένη   Δημοτική   Σύμβουλο   και    της  αναθέτει,  χωρίς  αμοιβή, αρμοδιότητες   

    υπηρεσίας άρδευσης και ιδίως τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων άρδευσης,

    των πηγών και αντλιοστασίων άρδευσης, των αντιπλημμυρικών  και  εγγειοβελτιωτικών    

    έργων άρδευσης καθώς  και  την  προστασία και  διαχείριση των υδάτινων πόρων.

 

2. Την εξουσιοδότηση της  υπογραφής  κατ’εντολή,  εγγράφων  που είναι  απαραίτητα για

    την ορθή, σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

 

3. Σε περίπτωση  απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας  της  Εντεταλμένης  Δημοτικής

    Συμβούλου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

 

4. Η παρούσα ισχύει από κοινοποιήσεως έως και 28-02-2017 και δύναται να  τροποποιηθεί

    με   νεότερη απόφαση Δημάρχου. Με   την   ισχύ της  παρούσας ανακαλείται μερικώς η 

    υπ’άριθμ.116/2016 απόφαση Δημάρχου και συγκεκριμένα ως προς τις παραχωρούμενες

    με την παρούσα απόφαση αρμοδιότητες.

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon anathesiarmodiotitwndimotikousymvoulou.pdf101.94 KB