Βρίσκεστε εδώ

Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης παραγωγικών αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου, για το έτος 2021

Δευ, 02/08/2021 - 12:15

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Για υποβολή αιτήσεων χορήγησης παραγωγικών αδειών Υπαίθριου

Στάσιμου Εμπορίου, για το έτος 2021

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, περίπτωση (ιβ), του άρθρου 84 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α.’/19-07-2018).

2. Την με αριθ.: 62850/2021 (ΦΕΚ 1564/τ. Β’/17-04-2021) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας»

3. Την αριθ. πρωτ.: 9296/02-10-2020 (Αρ. Απόφασης: 278/2020) Απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας με θέμα «Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α’/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».  

 1. 5. Το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017)
 2. Την παράγραφο 10, του άρθρου 40, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017).
 3. Το άρθρο 40, παρ. 5 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017).
 4. Τα άρθρα 41, 42 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017).
 5. Το άρθρο 13, παράγραφος 6, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017)
 6. Το Άρθρο 59, παράγραφος 4, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121, παράγραφος 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ. Α.’17-01-2018).
 7. Το άρθρο 58 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 4712/2020.
 8. Το άρθρο 73 παρ.1B περ. v) του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παράγραφος 3, του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ. Α.’/12-10-2020).
 9. Την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006.
 10. Τις υπ’ αριθ.: 01/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021), 04/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021), 17/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021), 08/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021) και 04/2021 (Αρ. πρακτικού: 03/2021), αντίστοιχα, αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Στυλίδας, Αυλακίου, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών με τις οποίες πρότειναν τις θέσεις, όπου μπορεί να ασκηθεί υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (παραγωγικές άδειες), προσδιορίζοντας ορισμένες από αυτές και το είδος της δραστηριότητας για κάθε θέση.
  1. Την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 2α του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010.
  2. Την υπ’ αριθμ.: 07/17-05-2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.
  3. Το υπ’ αριθμ.: 4459/19-05-2021 έγγραφό μας προς το Α.Τ. Στυλίδας.
  4. Την υπ’ αριθμ.: 56/2021 (Αρ. πρακτικού: 09/2021) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, περί καθορισμού αριθμού παραγωγικών αδειών και αριθμού θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2021.
  5. Το υπ’ αριθ. πρωτ.:1016/49/437-ε’/09-07-2021 έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας σχετικά με τις προτεινόμενες θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

 20.  Τα άρθρα 8, 9, 10 & 11, 40, 41 και 42 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) : «Άσκηση υπαίθριων  εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

 21. Το άρθρο 121 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 17.01.2018): «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

 22. Την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 Β΄) υπουργική απόφαση : «Παράβολο για τις     άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου».

 23. Την υπ’ αριθμ. 37698/03-04-2018 (εγκύκλιος 1/2018) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών  δραστηριοτήτων.

 24. Την υπ’ αριθμ. 46974/02-05-2018 (εγκύκλιος 2/2018) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη χορήγηση πέντε (05) συνολικά παραγωγικών αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 56/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, στο Δήμο Στυλίδας.

Τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Στυλίδας, Αυλακίου, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών, με τις  υπ’ αριθ.: 01/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021), 04/2021 (Αρ. πρακτικού: 01/2021), 17/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021), 08/2021 (Αρ. πρακτικού: 04/2021) και 04/2021 (Αρ. πρακτικού: 03/2021), αντίστοιχα, αποφάσεις πρότειναν θέσεις όπου μπορεί να ασκείται υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα, προσδιορίζοντας ορισμένες από αυτές και το είδος δραστηριότητας για κάθε θέση.

 

Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ή την παρ. 2 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.

Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:

… ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η  άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς  χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...»

            Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ.

          Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/13.11.2017 τεύχος Α΄): «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους».

Επίσης με το άρθρο 40, παράγραφος 2 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ. Α.’/13.11.2017) ορίζονται τα εξής:

α) «Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση των επιβατών και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων μουσείων μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.

β) Δεν επιτρέπεται λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

γ) Δεν επιτρέπεται να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών.

δ) Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων στους Δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

ε) Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τους κατόχους παραγωγικών αδειών με αντικείμενο πώλησης καλλιτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λ.π.».

στ) Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος είναι απαραίτητη η γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τον ορισμό των συγκεκριμένων θέσεων.

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις – σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια».

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 12, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017) είναι ο παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου όλων τύπων αδειών, άρα και της παραγωγικής άδειας στάσιμου εμπορίου, να διαθέτει προϊόντα που είναι δικής του παραγωγής.  

Επομένως και ο καθορισμός των αντίστοιχων θέσεων στάσιμου εμπορίου αφορά προϊόντα που παράγουν οι ενδιαφερόμενοι.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017): «Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε: φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το νόμο 3874/2010 (τ. Α.’/151) …Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης μορφής υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, αναλόγως της άδειας που τους έχει χορηγηθεί».

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 9, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), για την έκδοση της άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

«α) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Π.Δ. 326/1998 (Α’ 221), για τους υπόχρεους εγγραφής σ’ αυτό.

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.

γ) Αντίγραφο της τελευταίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας δήλωσης καλλιέργειας ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στο στάσιμο εμπόριο, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν ο παραγωγός έχει υποβάλλει συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), μπορεί να δηλώσει στην αρμόδια για την ανανέωση αρχή τα νέα προϊόντα, για την αναγραφή αυτών στην άδειά του. Για καλλιέργειες διάρκειας μικρότερης από δύο (2) μήνες (π.χ. σπανάκι, μαρούλια) η αίτησή του υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα η αίτηση υποβάλλεται δύο (2) μήνες πριν την έναρξη της συγκομιδής

δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

στ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.

η) Πιστοποιητικό υγείας

θ) Παράβολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 5, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017) και την υπ’ αριθμ. 12679 (ΦΕΚ 353/τ. Β.’/07-02-2018) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο για την έκδοση της άδειας υπαίθριο εμπορίου (στάσιμου), ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) €, για την ανανέωσή της (προσθήκη προϊόντων, ανανέωση χρόνου ισχύος), το ποσό των τριών (3) €, για την επανέκδοση, επανεκτύπωση της άδειας (λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου από τα αναγραφόμενα σ’ αυτήν)  το ποσό των τριών (3) € και για την αντικατάσταση (λόγω φθοράς ή απώλειας), το ποσό των είκοσι (20) € ».

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 59, παράγραφος 4, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121, παράγραφος 2 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ. Α.’17-01-2018), ορίζεται ότι: «η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου, οποιασδήποτε μορφής καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας».

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι επιτρέπεται η έκδοση νέων παραγωγικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου, πλανοδίου, λαϊκών αγορών).

 

Οι ανωτέρω νέες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΠΑ εμπορίου.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 10, του άρθρου 40, του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α.’/13-11-2017), ορίζεται ότι:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δήμοι της χώρας προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού, είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σημεία αυτά διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής από τους διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθεται σε διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι.

Το οφειλόμενο τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα αυτού που αφορά».

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με την από 10/05/2021 εισήγησή του προς την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας, ζήτησε την γνωμοδότησής της σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις των Προέδρων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Στυλίδας, Αυλακίου, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών για τον καθορισμό του αριθμού παραγωγικών αδειών και των θέσεων, υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ.: 07/2021 Απόφασή της ενέκρινε συνολικά πέντε (5) θέσεις, μία (1) θέση για κάθε Κοινότητα, για τις Κοινότητες Στυλίδας, Αυλακίου, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών και εισηγήθηκε θετικά προς το Δ.Σ. για τις θέσεις αυτές.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Στυλίδας με την υπ’ αριθμ.: 56/2021 Απόφασή του ενέκρινε συνολικά πέντε (5) θέσεις, μία (1) θέση για κάθε Κοινότητα, για τις Κοινότητες Στυλίδας, Αυλακίου, Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας και Ραχών, ως εξής:

 

-          Μία (1) θέση στο βόρειο τμήμα της Κεντρικής πλατείας της Κοινότητας Στυλίδας για πώληση κάστανων - καλαμποκιών

-           Μία (1) θέση στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αυλακίου.

-          Μία (1) θέση στην κάτω πλατεία στην Κοινότητα Πελασγίας για πώληση κάστανων – καλαμποκιών.

-          Μία (1) θέση στην παραλιακή οδό της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας.

-          Μία (1) θέση στην ανάπλαση «τρίγωνο», κάτω από την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου στην Παραλία Ραχών.

Αιτήσεις –Διαδικασία –Χρόνος Υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Στυλίδας (Ταχυδρομική Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών, 35300 - Στυλίδα) και κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπρόσωπος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  02/08/2021 μέχρι και   09/08/2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στις αιτήσεις πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση, συμπλήρωση ή διόρθωση του φακέλου της αίτησης επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ήτοι μέχρι και 09/08/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών, Τηλ.:2238350112, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

 Δημοσίευση Προκήρυξης.

Η παρούσα ανακοίνωση, θα αναρτηθεί στον ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Δ.Ε. του  Δήμου Στυλίδας, ενώ θα διατίθεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας  (Ελ. Βενιζέλου & Θερμοπυλών).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σχετικά Αρχεία