Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφ. Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 17: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρωτ. 9157/21-09-2022 και της υπ’ αρ. πρωτ. 9828/10-10-2022 αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου για παραχώρηση χώρου άθλησης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας

Θέμα: Απόφ. Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 17: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρωτ. 9157/21-09-2022 και της υπ’ αρ. πρωτ. 9828/10-10-2022 αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου για παραχώρηση χώρου άθλησης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/10/2022 12:48:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 635ΝΩ1Ζ-ΤΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 16: Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 16: Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/10/2022 12:23:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΧΘΩ1Ζ-1ΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές ( Επιστροφή ποσού λόγω εκ παραδρομής αίτησης για νέα παροχή ύδρευσης)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές ( Επιστροφή ποσού λόγω εκ παραδρομής αίτησης για νέα παροχή ύδρευσης)
Ημ/νια: 17/10/2022 08:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΠΗΩ1Ζ-ΤΙ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Στυλίδας».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Στυλίδας».
Ημ/νια: 14/10/2022 13:26:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ0ΒΩ1Ζ-ΑΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 14/10/2022 10:06:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΥΗΩ1Ζ-ΦΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις (Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση Lamia Expo)

Θέμα: Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε εκθέσεις (Δαπάνη συμμετοχής στην έκθεση Lamia Expo)
Ημ/νια: 14/10/2022 08:08:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ96Ω1Ζ-1Μ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σημαδούρων

Θέμα: Προμήθεια σημαδούρων
Ημ/νια: 14/10/2022 07:54:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΗΒΩ1Ζ-Ψ6Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1004

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1004
Ημ/νια: 13/10/2022 14:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ζ0Ω1Ζ-Ξ0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1004

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1004
Ημ/νια: 13/10/2022 14:11:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΟΣΩ1Ζ-0ΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1004

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1004
Ημ/νια: 13/10/2022 14:09:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΖ9Ω1Ζ-7Θ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1004

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1004
Ημ/νια: 13/10/2022 14:08:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΓΘΩ1Ζ-ΗΘΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 591

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 591
Ημ/νια: 13/10/2022 12:12:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η9ΖΩ1Ζ-Ο2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 591

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 591
Ημ/νια: 13/10/2022 11:38:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΙΠΩ1Ζ-ΦΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές ( Επιστροφή ποσού λόγω εκ παραδρομής αίτησης για νέα παροχή ύδρευσης)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές ( Επιστροφή ποσού λόγω εκ παραδρομής αίτησης για νέα παροχή ύδρευσης)
Ημ/νια: 13/10/2022 09:34:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΨ6Ω1Ζ-ΠΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)
Ημ/νια: 13/10/2022 09:15:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΠΒΩ1Ζ-ΡΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέχεων (Παράθεση γευμάτων)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέχεων (Παράθεση γευμάτων)
Ημ/νια: 13/10/2022 08:52:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΙ6Ω1Ζ-ΕΦΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας».
Ημ/νια: 12/10/2022 14:22:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 983ΥΩ1Ζ-6Χ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 23/2022: «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7183/20-07-2022 αιτήσεως της κ. Καγιάρα Θεοδώρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τάφου του θανόντος πατρός της Καγιάρα Κωνσταντίνου, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 23/2022: «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7183/20-07-2022 αιτήσεως της κ. Καγιάρα Θεοδώρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τάφου του θανόντος πατρός της Καγιάρα Κωνσταντίνου, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών».
Ημ/νια: 12/10/2022 10:05:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΛΓΩ1Ζ-204
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 22/2022:«Παραχώρηση εκ νέου οικογενειακού τάφου».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 22/2022:«Παραχώρηση εκ νέου οικογενειακού τάφου».
Ημ/νια: 12/10/2022 09:43:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ0ΛΩ1Ζ-495
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παράσταση-υπόμνημα ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου σε υπόθεση που αφορά την αγωγή του Μαρίνου Ζαχόπουλου

Θέμα: Παράσταση-υπόμνημα ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου σε υπόθεση που αφορά την αγωγή του Μαρίνου Ζαχόπουλου
Ημ/νια: 12/10/2022 08:50:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι9ΤΩ1Ζ-Ω1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness